Indywidualny-projekt-domu-1

DLA KOGO JEST PROJEKT INDYWIDUALNY?

Bardzo ważna jest pierwsza faza przedprojektowa – analiza Państwa oczekiwań jako inwestorów.

Projekt indywidualny jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku, gdy mają Państwo konkretne i nietypowe potrzeby czy szczególne wymogi, np. wynikające ze specyfikacji terenu, słabej jakości gruntów na działce, warunków świetlnych, aspektów prawnych dotyczących możliwej zabudowy, szczególnych potrzeb użytkowych a także rozbudowanej infrastruktury sanitarnej ( basen, sauna ).

Trzeba rozważyć również czy konieczne jest wykonanie projektu indywidualnego jeśli Państwa  założenia nie należą do powyżej wymienionych. Biorąc pod uwagę finansowy i czasowy aspekt projektu indywidualnego zawsze informujemy o możliwości adaptacji projektu typowego, która jest znacznie tańszym i szybszym rozwiązaniem. Na rynku jest bardzo szeroki wybór gotowych projektów, które po drobnych modyfikacjach mogą stać się projektem idealnym.

CO WPŁYWA NA KOSZT INDYWIDUALNEGO PROJEKTU DOMU?

Na cenę projektu indywidualnego domu jednorodzinnego składają się:

 • koncepcja domu,
 • staranny projekt budowlany,
 • szczegółowy projekt techniczny zawierający wszystkie branże takie jak instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i projekt konstrukcji,
 • wymagane dokumenty prawne wynikające z specyfiki działki,
 • niezbędne dodatki projektowe,
 • przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę,
 • nadzór autorski.

Wycena projektu zawsze jest  indywidualne w zależności od stopnia skompilowania konstrukcji obiektu, wielkości czy specyficznej lokalizacji a także dodatkowych nietypowych funkcji. Projekt indywidualny stanowi około 2-3% wartości całej budowy domu pod klucz, co jest niezauważalne w całym budżecie, a jest to najważniejszy etap, bez którego budowa nie jest możliwa. Koszty takiego przedsięwzięcia są dużo wyższe, czas wykonania znacznie dłuższy niż w przypadku adaptacji, ale otrzymują Państwo produkt wysokiej jakości, który spełnia wszystkie wymagania i Państwa potrzeby.

Szkic-Indywidualny-projekt-domu

CO ZAWIERA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA?

Zakres opracowania całości dokumentacji jest taki jak projektów gotowych:

 • Układ funkcjonalny i koncepcja;
 • wizualizacje bryły budynku;
 • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego;
 •  wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę wraz z:
  – oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  – oświadczeniem projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej,
  – oraz innymi niezbędnymi dokumentami zależnymi od indywidualnych potrzeb;
 •  1 egzemplarz projektu technicznego.
Rzut-Indywidualny-projekt-domu

DOKUMENTY POTRZEBNE DO PROJEKTU INDYWIDUALNEGO

 • program funkcjonalny domu oraz inspiracje architektury domu przygotowane przez Inwestora;
 • schemat funkcjonalny ( weryfikacja Państwa oczekiwań );
 • koncepcja architektoniczna: rzuty, przekroje i wizualizacje budynku;
 • – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   
  lub
  – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
 • mapa do celów projektowych (dla prawidłowego określenia usytuowania budynku mapa powinna zawierać: linie zabudowy, granice i oznaczenie terenów z MPZP lub DoWZ, zaktualizowany teren wokół działki-min. 30 m, rzędne wysokościowe na działce, działkach sąsiednich i drodze, skarpy, nasypy, sieci podziemne i naziemne, słupy i linie energetyczne napowietrzne wraz z ich opisem, studzienki, zieleń istniejącą, obiekty istniejące na działce);
 • badania geologiczne gruntu;
 • warunki przyłączenia:
  – energii elektrycznej- wody i kanalizacji- gazu;
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów;
 • wyłączenie z produkcji rolniczej gleb klasy I, II, III oraz gruntów Br;
 • zgoda na włączenie się do drogi publicznej;
 • dodatkowe wymagania wynikające z MPZP- np. uzgodnienie archeologiczne, konserwatorskie; zgoda na wycinkę drzew; pozwolenie wodno-prawne, itd.

Indywidualny-projekt-domu-2